Visie en missie

“ It takes a village to raise a child”

 

In het atheneum bieden we kwaliteitsvol onderwijs aan in krachtige leeromgevingen. Wij willen dat onze leerlingen leerwinst boeken in een omgeving die hun welbevinden bevordert en hen stimuleert om door te groeien tot sterke persoonlijkheden, kritisch-creatieve geesten die autonoom en onafhankelijk kunnen denken en handelen in de maatschappij. De school is een plek waar kinderen zich ontwikkelen en aldus beter voorbereid worden op een boeiende toekomst in een samenleving die voortdurend verandert. Daarom proberen we hen zo breed mogelijk op te leiden en vinden we maatschappelijke relevantie binnen ons curriculum heel belangrijk: ondernemingszin, digitale geletterdheid, moderne vreemde talen, burgerschap, techniek en wetenschap. We willen hen ook aanzetten tot levenslang  leren door ruimte te creëren voor persoonlijkheidsontwikkeling.

Al onze schoolactiviteiten zijn gebaseerd op 3 pijlers: leer-, leef- en keuzebegeleiding.

LEERBEGELEIDING

De overgang naar een nieuwe school of een nieuw leerjaar is soms best wel een grote stap, maar we gaan samen aan de slag. Leerateliers, differentiatie in de klas, remediëren en excelleren, naschoolse studiebegeleiding … zijn enkele voorbeelden die onze leerbegeleiding illustreren. We willen dat onze leerlingen zicht krijgen op hun eigen competenties en zo een vlotte overgang ondersteunen tussen leerjaren of scholen.

LEEFBEGELEIDING

Leren samen leven is ook één van onze kernopdrachten. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich goed voelen in de school- en klascontext. We willen dat ze alle activiteiten als boeiend ervaren en dat ze gemotiveerd aan de slag gaan en zin hebben om te exploreren.

KEUZEBEGELEIDING

Vanaf dag één gaan we samen op zoek naar de kwaliteiten, interesses en talenten van iedere leerling. Via keuze-ateliers krijgt iedereen de kans om te proeven van verschillende studiedomeinen. Op die manier exploreren de leerlingen hun eigen kunnen en interesses en zal de studiekeuze na elke graad een meer bewuste keuze zijn.

 

ZORG

We willen als school optimale ontwikkelingskansen creëren voor álle leerlingen. Zorg heeft betrekking op het leren en studeren, op de onderwijsloopbaan en op het psychisch, sociaal en fysiek welbevinden van de leerlingen. Maatwerk betreffende STICORDI-maatregelen en sociaal-emotionele begeleiding  wordt hoog in het vaandel gedragen.

Wij hebben per graad 1 leerlingenbegeleider:

1ste graad: An Bloemen

2de graad: Hilde Caluwaerts

3de graad: Katrien Klaps

 

INTERNATIONALISERING

Onze school heeft een rijke traditie van pedagogische uitstappen (Geïntegreerde WerkPeriodes). In de verkenning van een ander landsdeel of ander land combineren we het plezier van reizen met het leerproces. Telkens wordt er een perfecte balans gevonden tussen leren en welbevinden. Echte toppers als Rome, Parijs en Barcelona staan steeds op het programma, maar we organiseren ook andere kortere pedagogische uitstappen (Extra-MurosActiviteiten) met wisselende insteek naargelang vraag en aanbod. Deze uitstappen sluiten aan bij onze visie om van onze leerlingen wereldburgers te maken. Via eTwinning en uitwisselingsprogramma’s maken de leerlingen kennis met andere scholen en andere leerlingen van binnen- en buitenland.

 

het atheneum hasselt - Cappucienenstraat 28 - 3500 Hasselt